XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 482 razy | poniedziałek, 22 listopad 2021

 


W dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00
w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
odbędzie się XXXIX w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) przejęcia przez Gminę Tarnogród od Zarządu Województwa Lubelskiego prowadzenia zadania publicznego – zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w   pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Tarnogród,  
    b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
    c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
    d) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Tarnogród oraz miastem Zborów na Ukrainie,
    e) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tarnogród na 2022 rok,
    g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnogród na rok 2022,
    h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
    i) zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Dariusz Dołomisiewicz
                

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.