XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE

Czytany 1963 razy | piątek, 09 maj 2014

 Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
ŻE W DNIU 27 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XXXVII w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2013r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2013 r.
  2. udzielania absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
  3. zmiany Uchwały Nr XXXVI/240/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2937 Luchów - Brzyska Wola odcinek w Luchowie Dolnym",
  4. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat części nieruchomości gruntowej i lokalu, stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
  5. zmiany Uchwały Nr XXXVI/239/2014 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytuły "Zasłużony dla Społeczności",
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
 8. Informacja o pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r.
 9. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Sprawy różne
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Jan Pawlik