Zasady gospodarowania odpadami

Czytany 3388 razy | poniedziałek, 14 październik 2013

Informacja z prac Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z realizacji wdrażania nowych zasad gospodarowania odpadami na podstawie znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Szanowni Mieszkańcy!

W styczniu 2012 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która zmienia znany nam dotąd system gospodarowania odpadam. Gminy mają czas do końca czerwca b.r. na wdrożenie wszystkich procedur, tak aby od 1 lipca mógł funkcjonować nowy system zbiórki. Wprowadzane zmiany mają zwiększyć ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, ograniczyć składowanie odpadów na wysypiskach oraz zmniejszyć zjawisko pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach. Zakres zmian ma charakter ogólnopolski i dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju.
Zasadniczą zmianą jest konieczność ustalenia i wdrożenia powszechnej opłaty za odbiór nieczystości przez wszystkich mieszkańców gminy. Podmioty gospodarze (firmy, instytucje, przedsiębiorstwa) mają obowiązek zawarcia oddzielnej umowy z wybranym przez siebie uprawnionym podmiotem na wywóz nieczystości.
Na podstawie zmian przepisów – nowelizacji ustawy – gmina zobowiązana jest do ustalenia metody naliczania oraz systemu poboru opłat i odbioru odpadów stałych. W sytuacji, gdy gospodarstwo będzie prowadziło segregację odpadów, gmina może ustalić niższe stawki odbioru śmieci. Ponadto gmina musi zorganizować punkt selektywnej zbiórki odpadów, gdzie mieszkańcy bez ponoszenia dodatkowych opłat dostarczać będą mogli przedmioty wielkogabarytowe (np. meble), zużyte opony, plastik, papier oraz inne wyodrębnione odpady niezależnie od zbiórki prowadzonej tradycyjnie.
W chwili obecnej Tarnogrodzki Zakład Komunalny odbiera odpady z ok. 1300 gospodarstw na ponad 1600 faktycznie istniejących, ponadto na terenie wiejskim zbiórka realizowana jest w systemie kwartalnym. Wdrożenie nowych przepisów skutkować będzie odbiorem śmieci ze wszystkich gospodarstw domowych w systemie miesięcznym.
Obecnie w 2012 r. zebrano ok 350 ton odpadów mieszanych, 50 ton plastiku i 50 ton szkła. Koszty utylizacji na wysypisku każdego roku znacznie wzrastają, aktualnie suma kosztów ponoszonych przez TZK to ok 600 zł za tonę utylizacji. Według zaleceń władz regionalnych średnia statystyczna ilość śmieci w województwie lubelskim wynosi 252 kg/ rocznie na 1 mieszkańca. W naszej gminie zamieszkałej przez ponad 7 tys. mieszkańców daje to ok. 1800 ton śmieci. Przyjmując te dane koszt wywozu śmieci wyniósłby ok 13 zł na każdego mieszkańca miesięcznie lub ok. 56 zł miesięcznie na gospodarstwo.
Tak drastyczny wzrost jest nieakceptowalny, dlatego gmina postanowiła przyjąć niższe dane wyjściowe dotyczące ilości odpadów oraz założyć że niższe będą koszty wywozu.

W listopadzie 2012 r. Rada Gminy ustaliła stawki następujące stawki: 

  • 18 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego – jeżeli mieszkańcy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów,
  • 28 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego – jeżeli nie prowadzi się segregacji śmieci. 

W styczniu 2013 r. po interwencjach samorządów Parlament dokonał nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach dopuszczając m.in. przyjęcia zróżnicowanych metod naliczania opłat za wywóz nieczystości. Po przeprowadzonej analizie oraz konsultacjach i dyskusjach na Komisjach Rady Miejskiej przyjęto nowe stawki. Ostatecznie na sesji w dniu 14 marca 2013 r. Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwaliła opłaty za wywóz nieczystości stałych w następującej wysokości:

w przypadku prowadzenie przez mieszkańców segregacji odpadów (zbierane w sposób selektywny):

  • 6 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego;
  • 12 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby;
  • 18 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 do 5 osób;
  • 22 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 6 i więcej;

w przypadku kiedy w gospodarstwie nie będzie prowadzona segregacja odpadów opłaty będą wynosoć:

  • 16 zł miesięcznie od gospodarstwa 1 osobowego;
  • 24 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby;
  • 36 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 do 5 osób;
  • 44 zł miesięcznie od gospodarstwa zamieszkałego przez 6 i więcej osób.

Po ok pół roku funkcjonowania nowych rozwiązań będzie można zweryfikować faktyczną ilość odpadów, a co za tym idzie koszty jakie będą musieli ponosić mieszkańcy jako skutek wprowadzonych znowelizowaną ustawą rozwiązań. Aktualnie przyjęta metoda naliczania opłat - „od gospodarstwa domowego” ze zróżnicowaniem wysokości opłat w zależności od liczby osób w gospodarstwie jest metodą najbardziej przejrzystą, (zdecydowało się na jej wybór większość okolicznych samorządów). Każda z zaproponowanych przez ministerstwo metod (od zużycia wody, metrażu mieszkania, czy od mieszkańca) ma swoje słabe strony. Po półrocznym okresie funkcjonowania zmienionego systemu zbiórki dokonana zostanie dogłębna analiza. Przyjęte nowe rozwiązania ustawowe narzucają zasadę, że gmina nie może zarabiać na zbiórce odpadów, a jedynie pokrywać koszty działalności związanej z gospodarką śmieciową. Od 1 lipca śmieci z gospodarstw domowych będzie odbierała wyłoniona w drodze przetargu firma. W związku z powyższym należy pamiętać o rozwiązaniu dotychczasowych umów ponieważ od 1 lipca zacznie obowiązywać system opłat do gminy, a gmina zawrze umowę na wywóz nieczystości od mieszkańców z wybranym w przetargu przedsiębiorstwem. Ponadto w najbliższym czasie będą dostępne deklaracje, które właściciele nieruchomości będą musieli wypełnić, określając m.in. czy będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Szczegółowe informacje na bieżąco przekazywane będą mieszkańcom na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz przez pracowników Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Tarnogrodu
Eugeniusz Stróż