Oświata

Odsłony: 83233

Tarnogrodzkie Przedszkolaki - wycieczki edukacyjne

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie uczestniczyły w dwóch wyjazdach edukacyjnych, zaplanowanych jako element kształcenia podnoszący ich kompetencje społeczno-emocjonalne.

W ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WL w Lublinie na lata 2014–2020 pn.: „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI”, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie uczestniczyły w dwóch wyjazdach edukacyjnych, zaplanowanych jako element kształcenia podnoszący ich kompetencje społeczno-emocjonalne.

6. czerwca 2017 r. 113 dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie wyjechało na wycieczkę do mini skansenu w Obszy. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzania XVIII-wiecznego skansenu, gdzie w pełni przystosowana do użytku chata z epoki wiernie oddaje staropolski klimat. Muzeum na wolnym powietrzu przypomina roztoczańską wieś sprzed wieków, a rozliczne stare detale dodatkowo podkreślają charakter tego szczególnego miejsca.

Podczas warsztatów Pieczenia Chleba, dzieci i ich opiekunowie zapoznali się z procesem jego wyrabiania i pieczenia. Przedszkolaki miały okazję samodzielnie wyrabiać ciasto, mogły również dowiedzieć się, jak w dawnych czasach wytwarzano masło. Prezentacja zakończyła się degustacją produktów.

Następną atrakcją przygotowaną dla dzieci było spotkanie edukacyjne z pszczelarzem. Zajęcia te miały na celu zapoznanie przedszkolaków z życiem pszczół i ich ogromną rolą, jaką pełnią w środowisku naturalnym. Dzieci poznały pracę pszczelarza, dowiedziały się jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie, poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami, przymierzały również stroje pszczelarskie i degustowały miód.  
            Dużym przeżyciem było zwiedzenie mini stadniny koni różnych ras i maści. Poznanie pracy w stajni, zapoznanie się z końmi, pokaz czyszczenia i siodłania konia, wszystko to stanowiło zachętę do odkrywania dalszych przygód. Najmłodszym z pewnością spodobały się zespołowe gry na świeżym powietrzu, w których brali udział podzieleni na drużyny oraz odpoczynek na placu zabaw.

Kolejną okazją dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie do wyrównania szans edukacyjnych w procesie rozwijania ich umiejętności był wyjazd edukacyjny do Janowa Lubelskiego. W ramach Projektu pn. „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI” (RPO WL 2016-2020) została zorganizowana wycieczka do Parku Rekreacji „ZOOM NATURY” w Janowie Lubelskim. Przedszkolaki zostały podzielone na dwie grupy, z których pierwsza w liczbie 23 osób (najmłodsze dzieci) była na wycieczce 27 maja br., natomiast druga grupa licząca 81 dzieci – 20 czerwca 2017 r.

Program wycieczki obejmował m.in. zwiedzenie wystawy przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, składającej się z trzech części: przyrodniczej (ogólna charakterystyka zwierząt, ptaków oraz roślin występujących w Lasach Janowskich), historyczno-kulturowej (rys historyczny, zwiedzanie pracowni garncarskiej, prezentacja znalezisk archeologicznych), gospodarka leśna (charakterystyka pracy leśnika, informacje nt. szkodników leśnych). Podczas zwiedzania ekspozycji dzieci zdobyły ogólne podstawy wiedzy przyrodniczej: informacje na temat ochrony przyrody i funkcjonowania lasów. Wystawa pomogła utrwalić umiejętności rozpoznawania wyglądu zwierząt, pogłębiła wiedzę na temat zwyczajów, sposobu odżywiania się oraz odgłosów jakie wydają zwierzęta, zachęciła do rozwijania zainteresowań przyrodniczych wśród najmłodszych.

W Parku przedszkolaki chętnie rozwijały zmysł równowagi i ćwiczyły gibkość, biorąc udział w zajęciach sprawnościowych na dmuchańcach. Kolejną atrakcją przygotowaną dla dzieci była gra terenowa, gdzie bawiąc się w poszukiwaczy skarbów, przedszkolaki zdobywały słodkie fanty.

Po konsumpcji obiadu i krótkiej regeneracji, dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie odkrywały uroki parku linowego, gdzie specjalnie dla najmłodszych przygotowano trasę linową z przeszkodami w postaci różnego rodzaju grzybków, podestów, siatek, obręczy i tuneli, a pełne bezpieczeństwo zapewniła siatka asekuracyjna chroniąca przedszkolaki na całej trasie.

Udział dzieci w wyjazdach edukacyjnych sfinansowany został przez Gminę Tarnogród ze środków Projektu pn. „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WL na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna.

Obie wycieczki stanowiły dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie cenną formę edukacji, szczególnie w zakresie rozwijania kompetencji społecznych (związanych np. ze zdolnością współpracy z rówieśnikami, czy radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych).

 

Wycieczka do Obszy

 

Wycieczka do Janowa Lubelskiego

 

 

Edukacja przedszkolna

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna

W związku z ogłoszonym konkursem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Tarnogród złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI”.
Projekt zakłada zapewnienie równego dostępu do dobrego poziomu wczesnej edukacji elementarnej (dzieci w wieku 3 i 4 lat). Podjęte działania umożliwiają wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. W tym celu przedszkolaki objęte zostały dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna), ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oddziału przedszkolnego (m.in. komputera wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego oraz radioodtwarzacza z CD).
W ramach projektu w sierpniu ub.r. przeprowadzona została rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Inicjatywę poprzedzono kampanią informacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci 3- i 4-letnich z terenu gminy (anons na tablicy ogłoszeń, komunikat zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej UM Tarnogród). W efekcie od września 2016 r. zanotowano wzrost o 20 liczby uczestników wychowania przedszkolnego oraz uczestnictwo 120 dzieci w zajęciach dodatkowych w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie. Na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 osób bierze udział w zajęciach z logopedą, a 60 dzieci uczestniczy w zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy. Od marca 2017 r. planowane są wycieczki oraz wyjścia edukacyjne (np. wyjazd do miniskansenu w Obszy, czy wizyta w salonie fryzjerskim z usługą strzyżenia dla każdego przedszkolaka), które będą bodźcem rozwijającym zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych.

25.04.2017 r.

 


Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna

            Gmina Tarnogród przygotowuje się do realizacji projektu pn.: „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI”. Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie dla 20 dzieci w wieku 3-4 lata, którzy dotychczas nie uczęszczali do przedszkola. Zapisy prowadzone będą w biurze projektu oraz w Przedszkolu, przy ul. 1 Maja 7 od 22.08.2016 r. do 28.08.2016 r.

            Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie, ul. Kościuszki 5, od godziny 7.30 do 15.30. Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela Pan Bogdan Grasza, tel. 84 6897161.

19.08.2016 r.

smakuj zycie