Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna

Odsłony: 3802

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w 2020 r.

Burmistrz Tarnogrodu uprzejmie informuje, że również w 2020 roku w p. nr 10 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 niektórym grupom mieszkańców Gminy Tarnogród będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Porady będą udzielane w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

Terminy udzielania porad:

- 10, 17, 24, 31 stycznia,

- 7, 14, 21, 28 lutego,

- 6, 13, 20, 27 marca,

- 3, 10, 17 kwietnia,

- 8, 15, 22, 29 maja,

- 5, 12, 19, 26 czerwca,

- 3, 10, 17, 24, 31 lipca,

- 7, 14, 21, 28 sierpnia,

- 4, 11 września,

- 2, 9, 16 października,

- 6, 13, 20 listopada,

- 4, 11 grudnia.

Bezpłatna pomoc i edukacja prawna w Urzędzie Miejskim w 2018 r.

Burmistrz Tarnogrodu uprzejmie informuje, że również w 2018 roku w p. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 niektórym grupom mieszkańców Gminy Tarnogród będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Porady będą udzielane w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 11.30.

Terminy udzielania porad:

- 8, 15, 22 stycznia,

- 5, 12, 19, 26 lutego,

- 5, 12, 19 marca,

- 9, 16, 23 kwietnia,

- 7, 14, 21 maja,

- 4, 11, 18, 25 czerwca,

- 9, 16, 23 lipca,

- 6, 13, 20 sierpnia,

- 3, 10, 17, 24 września,

- 1, 15, 22 października,

- 5, 12, 19 listopada,

- 3, 10, 17 grudnia.

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Bezpłatna pomoc i edukacja prawna w Urzędzie Miejskim w 2017 r.

Burmistrz Tarnogrodu uprzejmie informuje, że podobnie jak w roku ubiegłym, rownież w 2017 roku w p. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 niektórym grupom mieszkańców Gminy Tarnogród będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Porady będą udzielane w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 11.30.

Terminy udzielania porad:

- 9, 16, 23 stycznia,

- 6, 13, 20, 27 lutego,

- 6, 13, 20, 27 marca,

- 3, 10, 24 kwietnia,

- 8, 15, 22, 29 maja,

- 5, 12, 19, 26 czerwca,

- 10, 17, 24 lipca,

- 7, 14, 21 sierpnia,

- 11, 18, 25 września,

- 9, 16, 23, 30 października,

- 6, 13, 20, 27 listopada,

- 4, 11, 18 grudnia.

Bezpłatna pomoc i edukacja prawna w Urzędzie Miejskim w 2016 r.

Burmistrz Tarnogrodu uprzejmie informuje, że w 2016 roku w p. nr 5 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie przy ul. Kościuszki 5 niektórym grupom mieszkańców Gminy Tarnogród będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Porady będą udzielane w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 11.30.

Terminy udzielania porad:

- 4, 11, 18 stycznia

- 8, 15, 22 lutego

- 7, 14, 21 marca

- 8 (godz. 7.30-11.30), 11 (godz. 12.00-15.30), 18, 25 kwietnia

-  9, 16, 23, 30 maja

- 6, 13, 20 czerwca

- 4, 11, 18 lipca

- 1, 8, 15, 22 sierpnia

- 5, 12, 19 września

- 3, 10, 17 października

- 7, 14, 21, 28 listopada

- 5, 12, 19, 26 grudnia.

 

pomocprawna

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/ 

 

Możliwość uzyskania bezpłatnego poradnictwa psychologicznego oraz społeczno-prawnego w miejscu wskazanym przez uczestnika w 2016 r.

                                                                                                                                                                                                           

„Zadanie dofinansowane przez
Województwo Lubelskie”

Stowarzyszenie Salvete nr KRS 0000412070
22-400 Zamość   ul. Ormiańska 4

Zaprasza do udziału w projekcie „Kto pyta, nie błądzi” w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „KTO PYTA, NIE BŁĄDZI ”

ADRESACI projekt skierowany do 40 osób niepełnosprawnych (pełnoletnich oraz małoletnich, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności) oraz członków ich rodzin z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – w miejscu wskazanym przez uczestnika lub pełnomocnika osoby niepełnosprawnej(np. miejsce zamieszkania, urząd).

OKRES REKRUTACJI od podpisania umowy do końca lipca 2016 r. z możliwością wydłużenia do listopada 2016 r.

CEL GŁÓWNY  wsparcie niepełnosprawnych uczestników zadania oraz członków ich rodzin poprzez poradnictwo psychologiczne, społeczno prawne.

BEZPŁATNE WSPARCIE REALIZOWANE BĘDZIE OD SIERPNIA 2016 r. DO 31.12.2016 r. W ZAKRESIE:

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 160 godzin

KONTAKT: Nr kom.- 511 867 628

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PORADNICTWO SPOŁECZNO-PRAWNE – 160 godzin

KONTAKT: Nr kom. - 691 727 601

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane poradnictwem mogą korzystać z obu proponowanych instrumentów lub z jednego wybranego. Liczba godzin przypadająca na uczestnika będzie dostosowywana indywidualnie według zgłaszanych potrzeb.

            

Poradnictwo społeczno- prawnego adresowane jest do niepełnosprawnych uczestników i ich rodzin i obejmuje między innymi następujące obszary tematyczne:

1. Bariery architektoniczne – możliwości uzyskania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

2. Edukacja – możliwości kształcenia integracyjnego oraz formy pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów i studentów.

3. Lokale – uprawnienia do lokalu socjalnego, procedur eksmisyjnych lub pomieszczenia tymczasowego w przypadku eksmisji.

4. Łączność – dostępność dla osób z niepełnosprawnością usług pocztowych i telekomunikacyjnych, możliwości uzyskania zwolnień.

5. Odszkodowania komunikacyjne – możliwość otrzymania odszkodowań oraz innych roszczeń przez osoby, poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych.

6. Orzeczenia o niepełnosprawności – prawne potwierdzenie statusu niepełnosprawności; sposób uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy, wskazania do rehabilitacji i opieki.

7. Podatki – ogólne zasady odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne.

8. Praca – zasady rejestracji w urzędzie pracy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, możliwości uzyskania pomocy finansowej na uczestnictwo w szkoleniach oraz w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej lub współtworzenie spółdzielni socjalnych lub dołączenie do już istniejących, praca pobierających rentę.

9. Pomoc społeczna formy pomocy, z której korzystać mogą osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, warunki uzyskania świadczeń pomocy społecznej.

10. Rehabilitacja i leczenie – uprawnienia przysługujące osobie dotkniętej chorobą, zasady leczenia uzdrowiskowego i możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

11. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – możliwości i warunki ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, dodatku pielęgnacyjnego, renty socjalnej, zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń w przypadku uzyskania innych przychodów.

12. Sprzęt rehabilitacyjny – zasady uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i technicznych oraz dofinansowania ich zakupu ze środków PFRON.

13. Świadczenia rodzinne świadczenia wspierające rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz podejmujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

14. Transport – ulgi w przejazdach środkami transportu publicznego oraz uprawnienia osób z niepełnosprawnością, podróżujących drogą lotniczą.

15. Ubezwłasnowolnienie i przymusowe leczenie – zasady i procedury związane z przymusowym leczeniem lub badaniem psychiatrycznym osób chorych psychicznie, procedury przymusowego przyjęcia do domu pomocy społecznej, warunki i procedury związane z ubezwłasnowolnieniem.

16. Inne uprawnienia i ulgi np. dla osób niewidomych, warunki ułatwiające osobom udział w wyborach i inne dotyczące osób z niepełnosprawnością.

17. Tematyka prawa cywilnego/rodzinnego.

Poradnicto psychologiczne adresowane do uczestników z niepełnosprawnością i ich rodzin, które niezależnie od jej stopnia i rodzaju, zgłaszają potrzebę wsparcia poradnictwem psychologicznym, między innymi w sytuacji:

1. Kryzysu rozwojowego, kryzysu sytuacyjnego, problemach przy podejmowaniu decyzji w sytuacjach kiedy towarzyszy lęk i świadomość możliwości popełnienia błędu.

2. Motywowanie i ukierunkowywanie na rozwój własnych talentów i zainteresowań.

3. Wspieranie osoby dotkniętej kryzysem, pokazanie drugiej stronie alternatywnych sytuacji; pomoc w uświadomieniu jej, że doświadczanie problemów, trudności pozwala wzbogacić wiedzę o swoich uczuciach, słabościach, ograniczeniach bądź uświadomieniu że, kryzys, a właściwie jego przeżycie, jest normą, przejawem rozwoju.

4. Przy występujących trudnościach przystosowawczych ujawniających się takimi zachowaniami jak impulsywność, zachowania agresywne, społeczne wycofanie, buntowniczość.

5. Przy pokonywaniu kryzysów życiowych przez osoby niepełnosprawne (przejście od roli chorego do roli niepełnosprawnego, kryzys ograniczonej niezależności, kryzys pustki społecznej, kryzys rzeczywisty związany z kłopotami finansowymi, barierami architektonicznymi, trudnościami w zdobyciu sprzętu ułatwiającego życie codzienne, uzyskanie pracy.

6. W sytuacji wykluczenia społecznegojako konsekwencji niepełnosprawności.

7. Przy udzielaniu informacji o różnych formach pomocy psychologicznej, z której mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny np. psychoterapii indywidualnej i grupowej, psychoterapii krótko i długoterminowej, konsultacjach diagnostycznych, poradach i konsultacjach psychologicznych prowadzonych przez psychoterapeutę, interwencji kryzysowej, jak również pomocy psychiatrycznej.

Formularze ogólne 

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia   icon256

 

Formularze - gospodarka odpadami

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Deklaracja DOP-2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do końca 2015 r.   icon256
2.    Deklaracja DOP-2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 2016 r.  ikonka PDF icon256

 

Formularze podatkowe 2015

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    DL-1 - Deklaracja na podatek leśny    icon256
2.    DN-1 - Deklaracja na podatek od nierchomości    icon256
3.    DR-1 - Deklaracja na podatek rolny    icon256
4.    IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego    icon256
5.    IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości    icon256
6.    IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego    icon256
7.    ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych    icon256
8.    ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym    icon256
9.    ZN-1/A - Dane o nieruchomościach    icon256
10.    ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości    icon256
11.    ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych    icon256
12.    ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym    icon256
13.    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego   icon256
14.    Oświadczenie do wniosku   icon256

 

Formularze podatkowe 2016

Formularze określone Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.4627 ogłoszony 09.12.2015)

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ikonka PDF  icon256
2.    DN-1 - Deklaracja na podatek od nierchomości ikonka PDF  icon256
3.    ZN-1/A - Dane o nieruchomościach  ikonka PDF  icon256
4.    ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości  ikonka PDF  icon256
5.    IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego  ikonka PDF  icon256
6.    DR-1 - Deklaracja na podatek rolny  ikonka PDF  icon256
7.    ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych  ikonka PDF  icon256
8.    ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym  ikonka PDF  icon256
9.    IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego  ikonka PDF  icon256
10.    DL-1 - Deklaracja na podatek leśny  ikonka PDF  icon256
11.    ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych  ikonka PDF  icon256
12.    ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  ikonka PDF  icon256

 

Formularze Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    EGiB - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków    icon256
2.    P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    icon256
3.    P1 - Formularz    icon256
4.    P2 - Formularz    icon256
5.    P3 - Formularz    icon256
6.    Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy   icon256
7.    Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego   icon256
8.    Zgłoszenie do Koła Łowieckiego szkody w uprawach   icon256
9.    Oświadczenie o powstaniu szkód w gospodarstwie   icon256
10.    Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach   icon256
11.    Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich   icon256
12.    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku   icon256
13.    Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów   icon256

 


Formularze Urzędu Stanu Cywilnego

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o odpis aktu    icon256
2.    Podanie o zmianę imienia lub nazwiska ikonka PDF  icon256
3.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia  ikonka PDF  icon256
4.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa  ikonka PDF  icon256
5.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu zgonu  ikonka PDF  icon256
6.    Podanie o sprostowanie lub uzupełnienie aktu  ikonka PDF  icon256
7.    Wzmianka aktu zagranicznego  ikonka PDF icon256

 

Formularze Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ładu Przestrzennego

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o pozwolenie na budowę   icon256
2.    Wniosek o wydanie wypisu z planu   icon256
3.    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   icon256
4.    Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki zgodnie z m.p.z.p.   icon256

 

Formularze - prowadzący działalność gospodarczą

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Oświadczenie prowadzącego dzialalność gospodarczą o nieruchomości pod działalność gospodarczą   icon256

 

 

Formularze pozostałe

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o rezerwacje miejsca handlowego   icon256
2.    UPL-1(4) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej   icon256
3.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 1   icon256
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 2   icon256
5.    Karta zgłoszenia na Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w TOK ikonka PDF   
6.    Karta uczestnika 35. Eliminacji Gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego ikonka PDF