Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Odsłony: 5515

Relacja z konferencji - podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

     Dnia 9 maja 2017 r. o godz. 15-tej w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 (w ramach projektu „Lokalny Plan Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tarnogród”).pk 1 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża, który w kilku zdaniach podsumował przebieg prac nad projektem oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Dariusz Brzozowski zsyntetyzował zebranym proces rewitalizacji w rozwoju miast pod kątem regionalnej polityki miejskiej. Podczas krótkiej prezentacji wskazał założenia programu w skali makro regionu i ich przełożenie na lokalnie podejmowane działania.pk 2
     Sam przebieg prac nad powstaniem dokumentu rewitalizacyjnego omówiła przedstawicielka Firmy „EuroCompass” sp. z o. o. Ewelina Borowiec. Zdiagnozowane czynniki i zjawiska kryzysowe oraz ich skala i charakter w kontekście Gminy Tarnogród pozwoliły określić 14 głównych projektów rewitalizacyjnych, na których będą się koncentrować działania w Gminie. Projekty te mogą być po uzyskaniu dofinansowania wdrożone zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej jak i środowiskowej. Szczególną uwagę poświęcono zreferowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania parku w Tarnogrodzie. Autorka koncepcji, architekt Kamila Buczyńska, naszkicowała wizję zaaranżowania tego terenu. Założone podstawy mogą posłużyć do opracowania projektu architektonicznego.
     Podsumowując konferencję, prezes firmy „EuroCompass” sp. z o. o. Ryszard Boguszewski, omówił możliwości wdrożenia i finansowania wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Tarnogród przy uwzględnieniu wysokości środków wyodrębnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie i udział w pracach nad Projektem.
Podsumowania dokonał Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala wskazując, że końcowy etap prac nad dokumentem to określenie obszarów i potrzeb w zakresie rewitalizacji, a jednocześnie podstawa do poszukiwania źródeł finansowania - w tym z działania 13.3. RPO WL
(tj. rewitalizacji obszarów miejskich).
     Finalna wersja dokumentu przedstawiona zostanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz przyjęta przez Radę Miejską w Tarnogrodzie do końca maja br.

Konferencja - podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

podsumowanie 1

podsumowanie 2

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - 3 spotkanie

 

ZAPROSZENIE

Trzecie spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i państwowych, przedsiębiorców oraz wszystkie zainteresowane procesem rewitalizacji osoby na ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w Pensjonacie „Nad Złota Nitką”, mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.


rynek rewitRewitalizacja parku miejskiego

Spotkanie będzie obejmowało prezentację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych wraz z analizą możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie również proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Następnie zostaną zaprezentowane wstępne założenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania parku miejskiego.
Spotkanie zakończą warsztaty „Charrette”, których celem będzie podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi procesem rewitalizacji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Agenda III spotkania konsultacyjnego

20 kwietnia 2017 r. godz. 11:00

Pensjonat „Nad Złota Nitką” w Tarnogrodzie ul. Rynek 79.

11:00-11:15

Otwarcie spotkania

11:15- 12:15

1.    Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w ramach LPR

2.    Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

3.    Prezentacja Projektu Koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania parku miejskiego w Tarnogrodzie

12:15-12:30

Przerwa

12:30-13:00

Warsztaty Charrette – dyskusja na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych

13:00-13:15

Podsumowanie i zakończenie

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - 2 spotkanie

ZAPROSZENIE

Spotkanie konsultacyjne
w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród

Burmistrz Tarnogrodu serdecznie zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022. Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. o godzinie 10:00 w Pensjonacie „Nad Złotą Nitką” mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.
Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród. Następnie przybliżymy Państwu zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zaprezentujemy „kartę projektu” formularz pozwalający na zgłoszenie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022.
Spotkanie zakończy gra: Karty rozmowy (Democs) pozwalające na ustalenie celów obszaru rewitalizacji.

mapka 2

Agenda II spotkania konsultacyjnego:

WIZJA ROZWOJU OBSZARU REWITALIZACJI
GMINY TARNOGRÓD

2 lutego 2017 r. godz. 10:00
Pensjonat „Nad Złotą Nitką”

10.00-10.15
     Otwarcie spotkania i powitanie uczestników przez Władze Gminy

10.15-11.00

  1. Zasady delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  2. Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego Gminy Tarnogród.
  3. Prezentacja delimitacji obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród.
  4. Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

11.00-11.15
     Przerwa
11.15-12.00
     Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele obszaru rewitalizacji Gminy Tarnogród.
     Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów przyszłościowych przeprowadzonych na I spotkaniu konsultacyjnym.
12.00-12.15
     Podsumowanie i zakończenie.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych - 1 spotkanie

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Gmina Tarnogród  w dniu 29 listopada 2016 r., Uchwałą Rady Miejskiej, przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022, którego celem jest ożywienie zdegradowanych miejskich i wiejskich obszarów Gminy Tarnogród. Opracowanie dokumentu jest niezbędne ze względu na zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze obszaru.
Dokument będzie stanowił formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Jednym z istotnych etapów procesu rewitalizacji Gminy Tarnogród są konsultacje społeczne, dzięki którym zebrane informacje, opinie i uwagi pozwolą na wyznaczenie obszarów objętych rewitalizacją i identyfikację przedsięwzięć do realizacji.
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 16:00 w Pensjonacie „Nad Złota Nitką” mieszczącym się w Tarnogrodzie przy ul. Rynek 79.
Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację Gminy Tarnogród w formie liczb, map i diagramów. Druga cześć to warsztaty na których zidentyfikujemy główne problemy i potencjały Gminy Tarnogród (z wykorzystaniem metody warsztatów przyszłościowych).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


AGENDA PIERWSZEGO SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO

W RAMACH OPRACOWANIA
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TARNOGRÓD NA LATA 2016-2022

16:00 – 16:10    Otwarcie spotkania i powitanie uczestników
16:10 – 16:20    Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020
16:20 – 16:30    Diagnoza Gminy Tarnogród w liczbach – diagramy i mapy
16:30 – 17:30    Warsztaty przyszłościowe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) – identyfikacja problemów i potencjałów Gminy Tarnogród

mapa gminy

Agenda III spotkania konsultacyjnego

20 kwietnia 2017 r. godz. 11:00

Pensjonat „Nad Złota Nitką” w Tarnogrodzie ul. Rynek 79.

11:00-11:15

Otwarcie spotkania

11:15- 12:15

1.  Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane w ramach LPR

2.  Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

3.  Prezentacja Projektu Koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej zagospodarowania parku miejskiego w Tarnogrodzie

12:15-12:30

Przerwa

12:30-13:00

Warsztaty Charrette – dyskusja na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych

13:00-13:15

Podsumowanie i zakończenie