Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Czytany 3517 razy | poniedziałek, 13 luty 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
23-420 Tarnogród
ul. 22 Lipca 1
tel. 84 6897040
tel./fax 84 6897102

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnogrodzie. Kierownikiem placówki jest Halina Senczyna. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustala obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej, prowadzi postępowanie egzekucyjnego tego tytułu, a także w przypadkach szczególnych odstępuje od żądania takiego zwrotu.

W skład Ośrodka wchodzą następujące etaty:

  • Kierownik.
  • Wieloosobowe stanowisko pracy – pracownik socjalny.
  • Koordynator ds. komputeryzacji i pomocy społecznej.
  • Główny księgowy.
  • Wieloosobowe stanowisko pracy – opiekunka.
  • Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej.
  • Wieloosobowe stanowisko pracy – terapeuta Świetlicy Socjoterapeutycznej.
  • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych.
  • Wieloosobowe stanowisko pracy – referent ds. świadczeń rodzinnych.

Kierownik MOPS wydaje decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w zakresie wynikającym z upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Tarnogrodu. Ponadto Kierownik placówki rozpatruje skargi, wnioski i interpelacje z zakresu pomocy społecznej oraz wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji kierownika przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. W ramach MOPS w miejscowości Różaniec Pierwszy przy Zespole Szkół Agroturystycznych funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna. Jej podstawowe funkcje to organizacja czasu wolnego i rozwój zainteresowań dzieci z rodzin ubogich poprzez organizowanie akcji letnich i zimowych, współpracę ze szkołami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów podopiecznych, pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, osobistych oraz pomoc w nauce (rozwiązywanie prac domowych w świetlicy). Świetlica posiada własna kuchnię, w której uczęszczające dzieci maja możliwość uczenia się przygotowywania posiłków, a sala komputerowa pozwala dzieciom na uczenie się podstawowych funkcji komputera.