GOSPODARKA KOMUNALNA

TARNOGRÓD

INFORMACJA

o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obecnie wynoszą:

18,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

38,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Wysokości zwolnień częściowych z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz dla członków rodzin wielodzietnych pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca  wchodzącego w skład gospodarstwa, dla którego zadeklarowano kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym oraz 1,00 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej.

Wysokość opłaty jest ustalona jako iloczyn nowej, obowiązującej aktualnie, stawki i danych podanych w złożonej uprzednio deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Prawidłowa segregacja

Nieprawidłowa segregacja