Formularze do pobrania

Odsłony: 25076

Formularze udostępnione na stronie internetowej do pobrania są w wersji PDF. Formularze należy pobrać na swój komputer i otworzyć programem Acrobat Reader firmy Adobe. Niektóre formularze można wypełnić i zapisać na swoim dysku, wypełnione można przesłać w wersji elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie jako załączniki do wniosku ogólnego, poprzez e-PUAP.
W celu złożenia wniosku z deklaracją do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

UWAGA!!!
W przypadku wypełniania formularzy pismem ręcznym prosimy to czynić wyraźnie, najlepiej literami dużymi, tzw. drukowanymi.

Oświadczenia majątkowe 

- Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk .doc - druk .pdf

- Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - druk .doc - druk .pdf

Formularze ogólne

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia   icon256

 

Formularze - gospodarka odpadami

Lp. Nazwa formularza Edytowalny Do druku Aktywny
1.    Deklaracja DOP-4 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 12. lutego 2020 r.  ikona word  ikonka PDF  
2.    Wniosek (Zgłoszenie lokalizacji eternitu)   ikonka pdf  

 

Formularze podatkowe 2019


PILNE!!!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej.

W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście złożyć w urzędzie.Formularze - zadania publiczne

 

Lp. Nazwa formularza Do druku Edytowalny (docx)
1.    Wzór oferty (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)                                                  icon256
2.    Wzór umowy (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)    icon256
3.    Wzór sprawozdania (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)   icon256

 

Formularze - rolnictwo, gospodarka gruntami

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    EGiB - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków    icon256
2.    P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    icon256
3.    P1 - Formularz    icon256
4.    P2 - Formularz    icon256
5.    P3 - Formularz    icon256
6.    Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy   icon256
7.    Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego   icon256
8.    Zgłoszenie do Koła Łowieckiego szkody w uprawach   icon256
9.    Oświadczenie o powstaniu szkód w gospodarstwie   icon256
10.    Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach   icon256
11.    Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich   icon256
12.    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku   icon256
13.   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drewa/drzew .doc     .odt  

 

Formularze - budownictwo

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o pozwolenie na budowę   icon256
2.    Wniosek o wydanie wypisu z planu   icon256
3.    Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2462)  ikonka PDF icon256
4.    Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki zgodnie z m.p.z.p.   icon256

 

Formularze - prowadzący działalność gospodarczą

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Oświadczenie prowadzącego dzialalność gospodarczą o nieruchomości pod działalność gospodarczą   icon256

 

 

 


Formularze - zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.  Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych   icon256
2.  Załącznik do wniosku - zgoda organizatora imprezy   icon256

 

Formularze pozostałe

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o rezerwacje miejsca handlowego   icon256
2.    UPL-1(4) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej   icon256
3.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 1   icon256
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 2   icon256
5.    Karta zgłoszenia na Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w TOK ikonka PDF   
6.    Karta uczestnika 35. Eliminacji Gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego ikonka PDF