Formularze do pobrania

Odsłony: 16292

Formularze udostępnione na stronie internetowej do pobrania są w wersji PDF. Formularze należy pobrać na swój komputer i otworzyć programem Acrobat Reader firmy Adobe. Niektóre formularze można wypełnić i zapisać na swoim dysku, wypełnione można przesłać w wersji elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie jako załączniki do wniosku ogólnego, poprzez e-PUAP.
W celu złożenia wniosku z deklaracją do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

UWAGA!!!
W przypadku wypełniania formularzy pismem ręcznym prosimy to czynić wyraźnie, najlepiej literami dużymi, tzw. drukowanymi.

Oświadczenia majątkowe 

- Oświadczenie majątkowe radnego gminy -  druk .doc  -   druk .pdf

- Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta -  druk .doc  -  druk .pdf

Formularze ogólne

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia   icon256

 

Formularze - gospodarka odpadami

Lp. Nazwa formularza Edytowalny
Do druku Aktywny
1.    Deklaracja DOP-2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do końca 2015 r.     icon256
2.    Deklaracja DOP-2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 2016 r., 2017 r.    ikonka PDF icon256
3.    Deklaracja DOP-3 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 kwietnia 2018 r.  ikona word  ikonka PDF  
4.    Wniosek (Zgłoszenie lokalizacji eternitu)   ikonka pdf  

 

Formularze podatkowe 2019

Formularze określone Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.4627 ogłoszony 09.12.2015)

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości ikonka PDF  icon256
2.    DN-1 - Deklaracja na podatek od nierchomości ikonka PDF  icon256
3.    ZN-1/A - Dane o nieruchomościach  ikonka PDF  icon256
4.    ZN-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości  ikonka PDF  icon256
5.    IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego  ikonka PDF  icon256
6.    DR-1 - Deklaracja na podatek rolny  ikonka PDF  icon256
7.    ZR-1/A - Dane o nieruchomościach rolnych  ikonka PDF  icon256
8.    ZR-1/B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym  ikonka PDF  icon256
9.    IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego  ikonka PDF  icon256
10.    DL-1 - Deklaracja na podatek leśny  ikonka PDF  icon256
11.    ZL-1/A - Dane o nieruchomościach leśnych  ikonka PDF  icon256
12.    ZL-1/B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  ikonka PDF  icon256
13.    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego   icon256
14.    Oświadczenie do wniosku   icon256
15.    DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych ikonka PDF  
16.    DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 ikonka PDF  

 

Formularze - zadania publiczne

 

Lp. Nazwa formularza Do druku Edytowalny (docx)
1.    Wzór oferty (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)                                                  icon256
2.    Wzór umowy (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)    icon256
3.    Wzór sprawozdania (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)   icon256

 

Formularze - rolnictwo, gospodarka gruntami

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    EGiB - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków    icon256
2.    P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    icon256
3.    P1 - Formularz    icon256
4.    P2 - Formularz    icon256
5.    P3 - Formularz    icon256
6.    Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy   icon256
7.    Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego   icon256
8.    Zgłoszenie do Koła Łowieckiego szkody w uprawach   icon256
9.    Oświadczenie o powstaniu szkód w gospodarstwie   icon256
10.    Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach   icon256
11.    Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich   icon256
12.    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku   icon256
13.   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drewa/drzew .doc     .odt  

 

Formularze Urzędu Stanu Cywilnego

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o odpis aktu    icon256
2.    Podanie o zmianę imienia lub nazwiska ikonka PDF  icon256
3.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu urodzenia  ikonka PDF  icon256
4.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu małżeństwa  ikonka PDF  icon256
5.    Podanie o umiejscowienie zagranicznego aktu zgonu  ikonka PDF  icon256
6.    Podanie o sprostowanie lub uzupełnienie aktu  ikonka PDF  icon256
7.    Wzmianka aktu zagranicznego  ikonka PDF icon256

 

Formularze - budownictwo

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o pozwolenie na budowę   icon256
2.    Wniosek o wydanie wypisu z planu   icon256
3.    Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   icon256
4.    Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki zgodnie z m.p.z.p.   icon256

 

Formularze - prowadzący działalność gospodarczą

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Oświadczenie prowadzącego dzialalność gospodarczą o nieruchomości pod działalność gospodarczą   icon256

 

 

Formularze pozostałe

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o rezerwacje miejsca handlowego   icon256
2.    UPL-1(4) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej   icon256
3.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 1   icon256
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 2   icon256
5.    Karta zgłoszenia na Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w TOK ikonka PDF   
6.    Karta uczestnika 35. Eliminacji Gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego ikonka PDF