Formularze do pobrania

Odsłony: 25803

Formularze udostępnione na stronie internetowej do pobrania są w formacie .pdf, .doc, .docx lub .odt. Formularze należy pobrać na swój komputer i otworzyć właściwym programem: Acrobat Reader firmy Adobe, MS Word lub OpenOffice. Wszystkie formularze neleży pobrać, wypełnić i zapisać na swoim dysku, a wypełnione, zapisane do .pdf i podpisane profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym można przesłać w wersji elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie jako załączniki do wniosku ogólnego, poprzez e-PUAP.
W celu złożenia wniosku z deklaracją do Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Założony nowy profil zaufany można od 8 sierpnia 2022 r. potwierdzać w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 (w USC - wejście z prawej strony - dawna siedziba TZK Sp. z o.o.).

UWAGA!!!
W przypadku wypełniania formularzy pismem ręcznym prosimy to czynić wyraźnie, najlepiej literami dużymi "drukowanymi".

Dodatek - niektóre źródła ciepła

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła:

- Wzór .doc

- Wzór .docx

- Wzór .pdf

- Klauzula informacyjna

UWAGA!!!
JAK PODPISAĆ PROFILEM ZAUFANYM ZAŁĄCZNIKI PRZESYŁANE POPRZEZ ePUAP?
1. Pobieramy i zapisujemy na swój komputer wniosek oraz klauzulę informacyjną.
2. Wniosek edytowalny oraz klauzulę edytowalną wypełniamy i zapisujemy do postaci plików pdf.
3. Otwieramy stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany klikamy START i wybieramy odpowiednią opcję (dla pdf to 2).
4. Klikamy PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT, następnie WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU wskazując kolejno najpierw wniosek, który podpisujemy i podpisany pobieramy do w swojego komputera, a następnie klauzulę, ktorą też podpisujemy w ten sam sposób i pobieramy.
5. Tak podpisane załączniki: Wniosek i Klauzulę przesyłamy poprzez ePUAP do Urzędu Miejskiego.

Dodatek węglowy

(Zapisz element docelowy jako...)

- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .doc (Do wniosku dołączamy Klauzulę informacyją)

- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .docx (Do wniosku dołączamy Klauzulę informacyją)

- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .pdf (Do wniosku dołączamy Klauzulę informacyją)

- Klauzula informacyjna Dodatek węglowy .odt (Należy dołączyć do wniosku o wypłatę dodatku)

- Instrukcja wypełniania wniosku o dodatek węglowy .doc 

UWAGA!!!
JAK PODPISAĆ PROFILEM ZAUFANYM ZAŁĄCZNIKI PRZESYŁANE POPRZEZ ePUAP?
1. Pobieramy i zapisujemy na swój komputer wniosek oraz klauzulę informacyjną.
2. Wniosek edytowalny oraz klauzulę edytowalną wypełniamy i zapisujemy do postaci plików pdf.
3. Otwieramy stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany klikamy START i wybieramy odpowiednią opcję (dla pdf to 2).
4. Klikamy PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT, następnie WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU wskazując kolejno najpierw wniosek, który podpisujemy i podpisany pobieramy do w swojego komputera, a następnie klauzulę, ktorą też podpisujemy w ten sam sposób i pobieramy.
5. Tak podpisane załączniki: Wniosek i Klauzulę przesyłamy poprzez ePUAP do Urzędu Miejskiego.

Oświadczenia majątkowe 

- Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk .doc - druk .pdf

- Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - druk .doc - druk .pdf

Formularze ogólne

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia   icon256

 

Formularze - gospodarka odpadami

Lp. Nazwa formularza Edytowalny Do druku Aktywny
1.    Deklaracja DOP-4 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 12. lutego 2020 r.  ikona word  ikonka PDF  
2.    Wniosek (Zgłoszenie lokalizacji eternitu)   ikonka pdf  

 

Formularze podatkowe 2019


PILNE!!!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej.

W tym miejscu znajdziesz formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych

Wszystkie formularze z poniższej tabeli możesz wydrukować, wypełnić i osobiście złożyć w urzędzie.Formularze - zadania publiczne

 

Lp. Nazwa formularza Do druku Edytowalny (docx)
1.    Wzór oferty (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)                                                  icon256
2.    Wzór umowy (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)    icon256
3.    Wzór sprawozdania (Załącznik do Rozporządzenia Ministra RPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.)   icon256

 

Formularze - rolnictwo, gospodarka gruntami

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    EGiB - Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków    icon256
2.    P - Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    icon256
3.    P1 - Formularz    icon256
4.    P2 - Formularz    icon256
5.    P3 - Formularz    icon256
6.    Wniosek o ujawnienie umowy dzierżawy   icon256
7.    Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego   icon256
8.    Zgłoszenie do Koła Łowieckiego szkody w uprawach   icon256
9.    Oświadczenie o powstaniu szkód w gospodarstwie   icon256
10.    Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach   icon256
11.    Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich   icon256
12.    Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku   icon256
13.   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drewa/drzew .doc     .odt  

 

Formularze - budownictwo

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o pozwolenie na budowę   icon256
2.    Wniosek o wydanie wypisu z planu   icon256
3.    Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy - Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2462)  ikonka PDF icon256
4.    Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia działki zgodnie z m.p.z.p.   icon256

 

Formularze - prowadzący działalność gospodarczą

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Oświadczenie prowadzącego dzialalność gospodarczą o nieruchomości pod działalność gospodarczą   icon256

 

 

 


Formularze - zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.  Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych   icon256
2.  Załącznik do wniosku - zgoda organizatora imprezy   icon256

 

Formularze pozostałe

Lp. Nazwa formularza Do druku Aktywny
1.    Wniosek o rezerwacje miejsca handlowego   icon256
2.    UPL-1(4) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej   icon256
3.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 1   icon256
4.    Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym - wersja 2   icon256
5.    Karta zgłoszenia na Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w TOK ikonka PDF   
6.    Karta uczestnika 35. Eliminacji Gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego ikonka PDF